Algemene voorwaarden

A.   ALGEMENE BEPALINGEN 

artikel 1. Definities en begrippen in deze voorwaarden 

1. Ictoria: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Koorstraat 53, 5831 GH Boxmeer, hierna te noemen Ictoria. 

Opdrachtgever: de wederpartij van Ictoria. 

Overeenkomst: de (koop)overeenkomst tot levering en installatie van ICT infrastructuur, software, systeembeheer, onderhoud en reparatie van (kantoor)automatiseringszaken en overige ICT-gerelateerde (advies)diensten een en ander in de meest ruime zin van het woord, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals de offerte. 

Werkzaamheden: het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van diensten c.q. het geven van adviezen zoals hiervoor genoemd en/of leveren van zaken, een en ander in de meest ruime zin van het woord en zoals vermeldt in de overeenkomst. 

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden 

artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden 

1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ictoria en een Opdrachtgever waarop Ictoria deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een overeenkomst met Ictoria houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert. 

2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ictoria, voor de uitvoering waarvan door Ictoria derden dienen te worden betrokken. 

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ictoria en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

artikel 3. Totstandkoming overeenkomst 

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Ictoria zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, heeft Ictoria het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

2. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Ictoria ontlenen. 

3. Ictoria kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, vervoers-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

5. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Ictoria een order of opdracht schriftelijk of via email heeft aanvaard of bevestigd. 

6. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden. 

7. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat-en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal alsmede andere door Ictoria verstrekte gegevens binden hem niet. 

8. Ictoria heeft het recht de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding c.q. offerte bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, mits Ictoria de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen. 

9. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen. 

10. Ictoria is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen. 

artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 

1. Alle diensten van Ictoria worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Ictoria uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ictoria het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal Ictoria de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

3. Ictoria is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht aan Ictoria de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden. 

4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ictoria aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ictoria worden verstrekt. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Ictoria ter beschikking heeft gesteld. 

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Ictoria de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

6. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere zaken en materialen en van de door Ictoria te verlenen diensten. Opdrachtgever zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere zaken en materialen. 

7. Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst door Ictoria nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van Ictoria stelt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Ictoria het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Ictoria tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Ictoria tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht. 

8. Ingeval medewerkers van Ictoria op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. 

9. Alle onkosten welke door Ictoria worden gemaakt ten verzoeken van de Opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

10. Opdrachtgever vrijwaart Ictoria voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Ictoria, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Ictoria ingezette medewerkers kenbaar maken. 

11. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Ictoria staan. Ictoria is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Ictoria. 

artikel 5. Levering en termijnen 

1. Alle door Ictoria genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Ictoria genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Ictoria niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. 

2. Ictoria spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever) data zoveel mogelijk in acht te nemen. Ictoria is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Ictoria gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Ictoria en Opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken. 

3. De enkele overschrijding van een door Ictoria genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Ictoria niet in verzuim. 

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, 

zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

5. Indien de overeenkomst is gewijzigd of aangevuld, dan is Ictoria gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat partijen overeenstemming hebben over alle wijzigingen en/of aanvullingen, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, beloning en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Ictoria op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 

6. Mocht Ictoria onverhoopt niet in staat zijn binnen een overeengekomen fatale levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Ictoria alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Ictoria een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. 

artikel 6. Wijziging en meerwerk 

1. Indien Ictoria op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Ictoria. Ictoria is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Ictoria kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst. 

3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Ictoria Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel. 

B. BIJZONDERE BEPALINGEN 

artikel 7. Koop en verkoop 

1. Ictoria verkoopt de zaken naar aard en aantal zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen, gelijk Opdrachtgever van Ictoria koopt. 

2. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de gekochte zaken. Ictoria staat ervoor in dat de zaken bij aflevering geschikt zijn voor normaal gebruik en voldoen aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. Ictoria staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke overeenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd. 

3. In de overeenkomst zijn in ieder geval niet begrepen montage- en installatiematerialen, programmatuur, ver- en gebruiksartikelen, batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires, tenzij partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. 

4. Ictoria staat er niet voor in dat de bij de zaken behorende montage-, installatie- en gebruiksvoorschriften foutloos zijn en dat de zaken de eigenschappen bezitten die in deze voorschriften zijn vermeld. 

5. Levering vindt plaats af magazijn Ictoria tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Ictoria de aan Opdrachtgever verkochte zaken afleveren of laten afleveren op een door Opdrachtgever aan te wijzen plaats. De door Ictoria aangegeven aflevertijden zijn steeds indicatief. 

6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn in de koopprijs van de zaken niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen, e.d. 

7. Ictoria zal de zaken verpakken volgens de bij hem geldende gebruikelijke maatstaven. Indien Opdrachtgever een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. Opdrachtgever zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door Ictoria geleverde zaken, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Opdrachtgever vrijwaart Ictoria voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften. Indien Opdrachtgever Ictoria verzoekt tot verwijdering van oude materialen (zoals netwerken, kasten, kabelgoten, verpakkingsmaterialen, apparatuur) dan wel indien Ictoria daartoe verplicht is, kan Ictoria dit verzoek door middel van een schriftelijke opdracht accepteren tegen de bij hem gebruikelijke tarieven, onder de voorwaarde dat genoemde materialen altijd eigendom blijven van Opdrachtgever. 

8. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een omgeving die voldoet aan de door Ictoria in voorkomend geval gespecificeerde vereisten voor de zaken, onder meer betreffende de temperatuur, luchtvochtigheid en technische omgevingseisen. 

9. Indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, zal Ictoria de zaken (laten) installeren, (laten) configureren en/of (laten) aansluiten. In de eventuele verplichting tot installatie en/of configuratie van apparatuur door Ictoria is niet inbegrepen het uitvoeren van dataconversie en het installeren van software. 

10. Ictoria is steeds gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren. 

11. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Ictoria gehouden zijn tot het plaatsen van een proefopstelling met betrekking tot de zaken waarvoor Opdrachtgever belangstelling heeft. 

12. Ictoria mag aan een proefopstelling (financiële) voorwaarden verbinden. 

13. Opdrachtgever is aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van zaken die onderdeel uitmaken van een proefopstelling. 

artikel 8. Transport 

1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Ictoria te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2. Ictoria is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden. 

3. De Opdrachtgever dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren. 

4. De Opdrachtgever staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing. 

5. Het laden en lossen geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

6. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door Ictoria, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5. 

7. De Opdrachtgever is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de Opdrachtgever zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de Opdrachtgever Ictoria binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Ictoria. 

artikel 9. Onderhoudsovereenkomsten 

1. Ictoria zal het onderhoud verrichten van de in de overeenkomst genoemde apparatuur. 

2. Een tussen partijen gesloten onderhoudsovereenkomst laat onverlet de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de apparatuur en de wijze waarop de apparatuur wordt gebruikt. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Opdrachtgever staan. 

3. Ictoria aanvaardt geen onderhoudsverplichtingen voor apparatuur die niet in Nederland is opgesteld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

4. Gedurende de tijd dat Ictoria de te onderhouden apparatuur onder zich heeft, heeft Opdrachtgever geen recht op tijdelijk vervangende apparatuur. 

5. De inhoud en omvang van door Ictoria te verrichten onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan is Ictoria verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door Opdrachtgever bij Ictoria zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. 

6. Onder ‘storing’ wordt in dit artikel verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door Ictoria schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en deze kan worden gereproduceerd. Tenzij ander overeengekomen, is Ictoria tevens gerechtigd, doch niet verplicht, tot preventief onderhoud. 

7. Opdrachtgever zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, Ictoria daarvan in kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige medewerker van Opdrachtgever opgestelde gedetailleerde omschrijving van de storing. 

8. Opdrachtgever zal alle door Ictoria verlangde medewerking verlenen voor het onderhoud, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de apparatuur. Bij gebreke van de verlangde medewerking kan Ictoria het onderhoud opschorten of beperken. 

9. Alvorens de apparatuur aan Ictoria voor onderhoud aan te bieden draagt Opdrachtgever er zorg voor dat van alle in of op de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een volledige en goed werkende reservekopie is gemaakt. Iedere aansprakelijkheid van Ictoria wegens verminking of verlies van gegevens of programmatuur als gevolg van het onderhoud of wegens het niet adviseren van Opdrachtgever een reservekopie te maken, is uitgesloten. 

10. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het aansluiten van niet door Ictoria geleverde apparatuur of uit het installeren van niet door Ictoria geleverde programmatuur, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

11. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit. 

12. Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in communicatielijnen, netwerkverbindingen of in spanningsvoorzieningen, of koppelingen met apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de onderhoudsovereenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van Ictoria op grond van de onderhoudsovereenkomst. 

13. Evenmin vallen onder de onderhoudsverplichtingen van Ictoria onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn 

van of verband houden met wijziging van de apparatuur anders dan door of namens Ictoria, het gebruik van de apparatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden en het nalaten van Opdrachtgever om apparatuur tijdig te laten onderhouden. 

14. Tenzij anders overeengekomen, vallen onder de onderhoudsverplichtingen van Ictoria evenmin onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met op de apparatuur geïnstalleerde programmatuur. 

15. Indien Ictoria onderzoek verricht en/of onderhoud verricht in verband het in de voorgaande leden bepaalde, kan Ictoria de kosten van dat onderhoud volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen. 

16. Ictoria is nimmer gehouden tot herstel van als gevolg van storingen en/of onderhoud verminkte of verloren gegane gegevens. 

17. Ictoria staat er niet voor in dat de te onderhouden apparatuur zonder onderbreking of andere gebreken zal werken of dat alle gebreken worden verbeterd. 

18. Opdrachtgever draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat Ictoria deze voor onderhoudswerkzaamheden onder zich heeft. Opdrachtgever dient zich hiervoor desgewenst zelf te verzekeren. 

artikel 10. Reparatieovereenkomsten 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle door Ictoria uit te voeren reparatiewerkzaamheden verricht tegen geldend tarief en worden alle vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van Ictoria. 

2. Vervangt Ictoria, al dan niet ter voldoening van garantieverplichtingen, onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Ictoria. 

3. Ictoria draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de data op de ter reparatie aangeboden zaken en het eventuele verlies hiervan. 

C. VERGOEDINGEN 

artikel 11. Prijzen en betaling 

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient Opdrachtgever alle betalingen in euro’s te voldoen. 

2. Alle door Ictoria afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Ictoria schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door Ictoria afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door Opdrachtgever aan Ictoria kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Ictoria te verrichten prestaties. Uitsluitend indien dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is Ictoria gehouden Opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van een door Ictoria afgegeven voorcalculatie of begroting. 

3. Tenzij anders overeengekomen, zijn bij onderhoudsovereenkomsten in de onderhoudsprijs niet begrepen: 

• de kosten van (het vervangen van) verbruiksartikelen zoals batterijen, stempels, 

• inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires. 

• de kosten van (het vervangen van) onderdelen evenals onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door derden; 

• werkzaamheden ten behoeve van gehele of gedeeltelijke revisie van de apparatuur; 

• modificaties aan de apparatuur; 

• verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan. 

4. Ictoria heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt via email, reguliere post en/of via de website van Ictoria. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging, mits de prijswijziging neerkomt op een verhoging 

5. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van zaken en diensten van Ictoria. 

6. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. 

7. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling, tenzij in de overeenkomst anders vermeld, in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Ictoria het recht de prestatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten 

wordt per afgesproken betalingstermijn vooraf gefactureerd/geïncasseerd. 

8. Ictoria stuurt Opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. 

9. In geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening. 

10. Betaling dient in ieder geval steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Ictoria aan te geven wijze. 

11. Ictoria is bevoegd om –ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Opdrachtgever –vooruitbetaling of zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken. 

12. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en worden de volgende regels gehanteerd: 

A. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand of een deel van een maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt; 

B. zal de Opdrachtgever, na daartoe door Ictoria te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00; 

C. heeft Ictoria het recht, voor elke aan de Opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Ictoria zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden. 

D. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de berekeningsmethode van Rapport Voorwerk II. 

13. Het voorafgaande laat de verplichting van de Opdrachtgever de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet. 

14. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Ictoria bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien Ictoria het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen. 

D. DUUR OVEREENKOMSTEN 

artikel 12. Duur en beëindiging overeenkomsten 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan. 

2. Opdrachtgever en Ictoria zijn te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst voor onbepaalde tijd, door middel van opzegging te doen eindigen. Een rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist. Een dergelijke opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. 

3. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van Opdrachtgever of Ictoria in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de overeenkomst van opdracht langer voortduurt. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekendgemaakt. Een en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen. 

4. Indien Opdrachtgever de overeenkomst in overeenstemming met de voorgaande leden voortijdig geheel dan wel gedeeltelijk heeft opgezegd met wederzijdse instemming, heeft Ictoria recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies evenals van additionele kosten die hij redelijkerwijze heeft moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. Dit tenzij er feiten dan wel omstandigheden aan de voortijdige beëindiging ten grondslag liggen die aan Ictoria zijn toe te reken. 

5. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindiging, een en ander onder voorbehoud van rechten 

6. Ictoria is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

• Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 

• na het sluiten van de overeenkomst Ictoria ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; 

• indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Ictoria kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 

7. Ictoria heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. 

8. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Ictoria het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesse te vorderen. 

9. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ictoria op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

E. AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT EN GARANTIE 

artikel 13. Aansprakelijkheid 

1. Ictoria zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Ictoria mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Ictoria voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. 

2. Ictoria is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen of verzonden in het kader van de Overeenkomst. 

3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Ictoria slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. 

4. De aansprakelijkheid van Ictoria is daarom beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken dan wel de vergoeding welke Ictoria voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Voor overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal de vergoeding over de laatste zes maanden. 

5. Bovendien is de aansprakelijkheid van Ictoria in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. 

6. Voornoemde limiteringen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet door Ictoria of haar leidinggevenden. 

7. Voor personen die Ictoria op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Ictoria niet aansprakelijk. 

8. Ictoria is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Ictoria niet aansprakelijk. 

9. Opdrachtgever is verplicht om binnen 2 maanden nadat Opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de overeenkomst en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Ictoria. 

10. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is Ictoria op geen enkele wijze verplicht tegenover Opdrachtgever om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden. 

11. Opdrachtgever vrijwaart Ictoria voor alle aanspraken die derden ten opzichte van Ictoria pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Ictoria van de opdracht. 

12. Ictoria is nimmer aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden welke in strijd zijn met de in de ICT-branche gebruikelijke standaardrichtlijnen. 

13. Na verloop van 24 maanden te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van Opdrachtgever tegenover Ictoria ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Ictoria bij de uitvoering van de overeenkomst. 

artikel 14. Overmacht 

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat op dat gebied in wet en jurisprudentie wordt begrepen. 

2. Ictoria is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. 

3. Tot die omstandigheid wordt in elk geval tevens maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de dienstverlening middels internet, storingen in systemen die deel uit maken van het internet, storingen in de telecommunicatie, infrastructuur, computerinbraak en uitval van elektriciteitsvoorzieningen. Deze bepaling geldt niet alleen ten aanzien van Ictoria maar tevens ten behoeve van de door Ictoria ingeschakelde hosting provider. 

4. Ictoria kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Voor zover Ictoria ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ictoria gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

6. In geval de Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover Ictoria in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Ictoria verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar. 

artikel 15. Garanties en klachten 

1. De door Ictoria te verlenen garantie op geleverde zaken is beperkt tot de garantie zoals die door de desbetreffende fabrikant of importeur wordt verleend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

2. Ictoria zal zich – onverminderd het vorige lid – er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de door Ictoria geleverde zaken, evenals in onderdelen die door Ictoria in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze binnen een periode van twee (2) weken na ontdekking doch uiterlijk binnen twee (2) maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij Ictoria zijn gemeld. 

3. Indien herstel naar het redelijk oordeel van Ictoria niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Ictoria gerechtigd de apparatuur kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke, apparatuur. 

4. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt buiten de garantie. 

5. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Ictoria. 

6. De garantieverplichting vervalt indien de materiaal- of fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien Opdrachtgever zonder toestemming van Ictoria wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Ictoria in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. 

7. Ictoria heeft geen verplichting betreffende herstel voor fouten die na afloop van de in dit artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat. 

8. In het geval van een consumentenkoop is artikel 7:5 ev BW van toepassing indien een van de voorgaande leden hiermee in strijd is. 

9. Ictoria is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. 

10. Ictoria heeft geen verplichting tot herstel van fouten die na afloop van de garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een separate onderhoudsovereenkomst is afgesloten die een zodanige plicht tot herstel omvat. 

11. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Ictoria in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven. 

12. Klachten over de geleverde diensten dienen door de Opdrachtgever in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering van de betreffende dienst schriftelijk te worden gemeld aan Ictoria. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ictoria in staat is adequaat te reageren. 

13. Indien een klacht gegrond is, zal Ictoria de diensten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

14. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of het leveren van zaken niet meer mogelijk of zinvol is, zal Ictoria slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12. 

F. OVERIGE BEPALINGEN 

artikel 16. Geheimhouding en overname personeel 

1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is Ictoria verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

2. Behoudens schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is Ictoria niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Ictoria voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. 

3. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden. 

artikel 17. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 

1. Alle in het kader van de overeenkomst door Ictoria tot stand gebrachte of geleverde zaken blijven eigendom van 

Ictoria, totdat de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan. 

2. Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan Opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt. 

3. Ictoria kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Ictoria onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Ictoria verschuldigde bedragen heeft voldaan. 

artikel 18. Intellectuele eigendom 

1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere, berusten uitsluitend bij Ictoria. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. 

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen. 

3. Ictoria behoudt zich van alle rechten voor en met betrekking tot de intellectuele eigendom die is verbonden aan de zaken die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt of heeft gebruikt. 

4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die zaken aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinnen van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van Ictoria. 

5. Ictoria heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

6. In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een boete van EUR 5.000, –voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die Ictoria geldend kan maken. 

artikel 19. Toepasselijk recht en voorwaarden 

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Ictoria is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de overeenkomst van opdracht worden door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Ictoria de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Ictoria gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is. 

3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door Ictoria op verzoek kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden zijn tevens te raadplegen en op te slaan middels de website van Ictoria. 

4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Ictoria. 

5. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

6. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever die gevestigd is buiten Nederland, is Ictoria gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of –naar zijn keuze –de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de Opdrachtgever is gevestigd. 

artikel 20. Faillissement, Beschikkingsonbevoegdheid e.d. 

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de Opdrachtgever en Ictoria gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 

Ga naar de inhoud